Miến Sắn Dây Việt Cường OCOP 5 SA0 – 200G

30.000 

Miến Việt Cường
Khác
Việt Nam
Mì ăn liền
1500
200G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên