Miến Tỏi Đen Việt Cường OCOP 5SAO – 200G

50.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
250g
24 tháng
1500
200G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên