Xách Miến Việt Cường Tổng Hợp ( 1 xách gồm 2 gói miến dong + 1 Miến tỏi đen + 1 Miến sắn dây + 1 Miến khoai lang )

140.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
3000
1000G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
3000
Thái Nguyên